افتخارات و دستاورد ها

افتخارات و دستاوردها

عناوین افتخارات و دستاوردها

 • کسب کارآفرين برتر دانشجويي
 • کسب پژوهشگر برتري دانشجويي
 • کسب پژوهشگر برتر جنبش نرم افزاري دانشجويي
 • کسب برترين عضو انجمن علمي دانشجويي کشور
 • ثبت اختراع نرم افزار آزمايشگاه مجازي ماشين هاي الکتريکي
 • کسب مقام دوم در مسابقات کشوري پليس
 • کسب عنوان برتر علمي در جشنواره ملي حرکت
 • ارائه مقاله در همايش ملي آموزش با عنوان ارائه عملي براي کم کردن فاصله بين دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنيک هاي سه بعدي و تعاملي
 • ارائه مقاله در همايش بين المللي يادگيري الکترونيکي با عنوان آزمايشگاه هاي مجازي نسل آينده
 • کسب اعتماد و برگزيده شدن پيمانکار کل توليد محتواي دانشگاه رجايي تهران
 • کسب اعتماد و برگزيده شدن پيمانکار کل توليد محتواي دپارتمان هاي جهاد دانشگاهي کشور
 • کسب اعتماد و برگزيده شدن پيمانکار کل توليد محتواي دانشگاه علوم پزشکي تبريز