تکنولوژی ها و استانداردها

استاندارد های مورد استفاده در رگا

تکنولوژی های مورد استفاده در رگا

تکنولوژي هاي که تيم فني شرکت در دپارتمات آموزش الکترونيکي اجرا مي کنند:

  •  interactive learning
  •  social learning
  •  cloud learning
  •  game learning
  •  virtual learning
  • blended learning
  • mobile learning