ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

 

 

1363074308_1chart

مدل تعالی سازمانی:

  •  مشتري مداري : تعالي ما در رِگا، خلق ارزشهاي مطلوب براي مشتري است.
  • رهبري و ثبات در مقاصد : تعالي ما در رِگا، عبارتست از رهبري دور انديش و الهام بخش همراه با ثبات و پايداري در مقاصد و اهداف.
  • مديريت بر مبناي فرايندها و واقعيت ها : تعالي ما در رِگا، عبارتست از مديريت شرکت به واسطه مجموعه اي از سيستم ها ، فرايندها و واقعيت هاي به هم پيوسته و وابسته.
  • نتيجه گرايي : تعالي ما در رِگا، عبارتست از دست يابي به نتايجي که کليه ذينفعان شرکت را تحت تاثير قرار مي دهد.
  • مشارکت و توسعه منابع انساني : تعالي ما در رِگا، عبارتست از حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور.
  • يادگيري ، نوآوري و بهبود مستمر : تعالي ما در رِگا، عبارتست از ايجاد چالش در وضعيت موجود و ايجاد تغيير به منظور ايجاد نوآوري و خلق فرصتهاي بهبود با استفاده از يادگيري مستمر.
  • توسعه مشارکت ها:  تعالي ما در رِگا، عبارتست از توسعه و حفظ همکاري هايي که براي شرکت ارزش افزوده ايجاد کند.
  • گسترش فعاليت هاي اجتماعي : تعالي ما در رِگا، عبور از چارچوب حداقل الزامات قانوني است که جامعه از آن انتظار دارد و تلاش براي درک، پاسخگويي و مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي و برآورده نمودن انتظارات ذينفعان شرکت در جامعه است.