سيستم مديريت محتوای آموزش LCMS

سيستم مديريت محتواي آموزش LCMS

معرفی LCMS
واژه LCMS سرنام عبارت «Learning Content Management System» و به معني «سيستم مديريت آموزش و محتواي آموزشي» است. در واقع LCMS يک نرم افزار تحت وب است که اجراي دوره هاي آموزش الکترونيکي را امکان پذير کرده و در کلي ترين نگاه، شامل دو دسته امکانات زير است: امکانات «طراحي و مديريت ساختار و عمليات آموزش» امکانات «توليد، سازمان دهي و تحويل محتواي درسي و آزمون هاي الکترونيکي مورد نياز در آموزش الکترونيکي»
LMS سرنامه عبارت «Learning Management System» به معني «سيستم مديريت آموزش» بوده و به زعم برخي از کارشناسان امر، از ميان دو مجموعه امکانات ذکر شده براي LCMS، فقط مورد اول، يعني « طراحي و مديريت ساختار و عمليات آموزش» را دارا مي باشد. به عبارت ديگر LMS فاقد امکانات توليد و مديريت محتواي آموزشي است. اما بايد توجه داشت که بعضي از کارشناسان، اين دو واژه را به صورت مترادف نيز استفاده مي کنند. به عبارت ديگر، وقتي از کلمه LMS استفاده مي شود، الزاماً نبايد نرم افزار مذکور را فاقد امکانات توليد، سازماندهي و مديريت محتوا دانست.
سيستم مديريت محتواي يادگيري ، سيستمي است که براي ايجاد، ذخيره، به هم چسباندن، و تحويل محتواي يادگيري الکترونيکي در قالب اشياي يادگيري، به کار مي رود. قابليت هاي زير سيستم مديريت محتواي يادگيري شامل موارد زير مي باشد: قابليت اجرا شدن تحت وب (web-based) امکان تاليف دوره هاي درسي مطابق با استاندارد SCROM 1.2 امکان ايجاد دوره هاي درسي جديد بر اساس نيازهاي مشخص يادگيرنده ها. داراي ابزار مخصوص براي تاليف دوره هاي درسي، که مؤلفين را از پرداختن به جنبه هاي فني تاليف اسناد الکترونيکي بي نياز مي کند. بدين ترتيب، گروه تاليف دوره هاي درسي، بدون نياز به فراگيري مهارت هاي فني خاص و بدون نياز به برنامه نويسي، مي تواند دوره هاي درسي مطابق با استاندارد SCORM تاليف کند. فراهم کردن راهنمايي هاي گام به گام ، قالب هاي آماده براي شروع کار و سيستم راهنماي online براي تاليف دوره هاي درسي. در اين صورت، گروه تاليف دوره هاي درسي مي تواند بدون نياز به آموزش هاي طاقت فرسا، به راحتي با ابزار تاليف دوره درسي کار کند. امکان تاليف دوره هاي درسي جديد، با استفاده از محتواي يادگيري که قبلا تهيه شده است. (تاليف دوره هاي درسي جديد با به هم چسباندن مجموعه اي از اشياء يادگيري مستقل) با تغيير روش تاليف دوره هاي درسي (يعني تاليف دوره هاي درسي جديد از طريق به هم چسباندن اشياء يادگيري)، گروه تاليف دوره هاي درسي: مي تواند از محتواي يادگيري که قبلا تهيه شده است، مجدداً استفاده کند، مي تواند بخشهاي مختلف دوره درسي (اشياء يادگيري تشکيل دهنده دوره درسي) را بطور مستقل بروزرساني کند، مي تواند بخش هاي ناکارآمد يک دوره درسي را شناسايي کرده و آنها را بهينه کند. امکان تاليف دوره هاي درسي جديد، بدون الزام به استفاده از اشياء يادگيري (بصورت دوره هاي درسي يکپارچه) امكان ايجاد آزمون : ايجاد آزمون بدون نياز به برنامه نويسي و بطور خودكار امکان انتخاب نوع سئوالات آزمون از بين انواع مختلف آنها: (يک جواب صحيح، چند جواب صحيح، صحيح/غلط، چند گزينه اي، جاي خالي، ...) داراي امکانات مخصوص براي مديريت جريان کار تاليف دوره درسي و مديريت افراد شاغل در آن، (بدين ترتيب گروه تاليف دوره هاي درسي مي توانند در يک محيط مشارکتي، دوره هاي درسي جديدي تاليف کنند.) امکان حفظ و نگهداري نسخه هاي متعدد دروه هاي درسي و اشياء يادگيري در مخزن (بدين ترتيب، حتي بعد از تغيير و اصلاح دوره هاي درسي و اشياء يادگيري، ارجاعات به نسخه هاي قديمي آنها کماکان معتبر باقي مي مانند.) امکان منتقل کردن دوره هاي درسي آماده شده به اکثر سيستم هاي يادگيري الکترونيکي امروزي که مطابق با استاندارد SCORM هستند. امکان استفاده از دوره هاي درسي که توسط ديگران تهيه شده اند. (دوره هاي درسي مطابق با استاندارد SCORM) امکان اندازه گيري ميزان بهره وري اشياء يادگيري بکار رفته در دوره هاي درسي، با ردگيري و ثبت فعاليتهاي يادگيرنده (در سطح اشياء يادگيري) و اخذ گزارشهاي مديريتي درباره ميزان بهره وري اشياء يادگيري. داراي HTML Editor داخلي داراي کلاس مجازي امکان تهيه هر يک از مواد آموزشي تشکيل دهنده دوره درسي، با استفاده از ابزارهاي دلخواه، و سپس انتقال نتيجه کار به سيستم و استفاده از آنها در تاليف دوره هاي درسي جديد: امکان خواندن فايلهاي به فرمت HTML،RTF امکان شخصي کردن روال يادگيري براي يادگيرنده هاي مختلف با توانايي ها و سلايق مختلف (از طريق تحويل محتواي يادگيري بصورت ديناميک) تحويل محتواي يادگيري به يادگيرنده، با شکل و شمايلي که براي او مناسب تر است، بر اساس profile يادگيرنده بر اساس آزمونهاي مقدماتي اوليه در هنگام عضويت در سيستم بر اساس درخواست خود يادگيرنده امکان حفاظت از اطلاعات محرمانه و حساس در برابر دسترسي و دستکاري غير مجاز: با استفاده از الگوريتم هاي رمزگذاري