واحد بومي سازي فلش

يکي ديگر از فعاليت هاي گسترده دپارتمان هوشمند سازي شرکت رِگا بومي سازي فلش ها و ابزارهاي کمک آموزشي مي باشد.

به اين معني که تيم فني دپارتمان توانايي بومي سازي فلش هاي مختلف شامل :

  • تبديل زبان هاي مختلف به زبان فارسي
  • تغيير زبان برنامه نويسيAS1 و AS2 به AS3 و بر عکس
  • بومي سازي شخصيت ها و المان هاي فلش
  • افزودن متن و راهنماي اضافي
  • و نيز توانايي بارگذاري ابزارهاي فلش را در قالب هاي مختلف دارد.

شرکت رِگا با تجربه اجراي موفق پروژه هاي ملي :

1- توليد و بومي سازي 6 هزار ابزار آموزشي براي پورتال هوشمند مدارس

2- توليد و بومي سازي 3 هزار ابزار آموزشي براي طرح ملي غني سازي اينترنت ملي

3- توليد و بومي سازي 2 هزار ابزار آموزشي براي طرح ملي کيف الکترونيکي (کتابخانه آريا)

4- توليد و بومي سازي 1 هزار ابزار آموزشي براي سايت رشد

قوي ترين و با تجربه ترين شرکت ايران در اين حوزه مي باشد.