واحد توليد دوره های آموزشی مشارکتی

مزایای تهیه دوره های مشارکتی

ضمانت های اجرای دوره های مشارکتی


پیشنهاد مشارکتی آموزش الکترونیکی شرکت رِگا چیست؟

شرکت رِگا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، رکود بازار آموزش الکترونیکی و کمبود نقدینگی در سازمان های مختلف جهت درآمد زایی، توسعه آموزش الکترونیکی و پیشبرد اهداف سازمانی اقدام به اتعقاد قرارداد مشارکت می نماید.

در پیشنهاد مشارکتی رِگا تشکیلات مختلفی می توانند با ارائه تعداد دوره های مورد نیاز، ظرفیت پذیرش فراگیر و سود تضمینی از اجرای دوره ها با شرکت رِگا در تماس باشند.

شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون ذكر علت مختار است.


چه تشکیلاتی می توانند از پیشنهادات مشارکتی شرکت رِگا استفاده کنند؟

  • دانشگاه ها و موسسات عالی
  • دفاتر و مراکز دولتی و خصوصی
  • سازمان ها و اداره جات دولتی و خصوصی
  • شرکت ها و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی

نحوه پرداخت هزینه های اجرای دوره چگونه خواهد بود؟

پیشنهاد اول:

نصف هزینه های دوره در ابتدا و به صورت نقد دریافت خواهد شد.

ما بقی هزینه باقی مانده بعد از طی مدت توافق شده گرفته خواهد شد.

پیشنهاد دوم:

کل هزینه های دوره به صورت ماهیانه و از درآمد حاصل از فروش دوره یا جذب فراگیر گرفته خواهد شد.

پیشنهاد سوم:

کل هزینه های دوره بعد از طی مدت توافق شده گرفته خواهد شد.


مهمترین مزایای تهیه دوره های مشارکتی برای شما چی می باشد؟

سرمایه در گردش یکی از پایه های پیشرفت و تعالی یک مجموعه می باشد. ما در بسته های مشارکتی تهیه دوره های آموزشی بسته به نحو پرداخت شما و به مرور زمان هزینه های دوره را از شما خواهیم گرفت. در واقع ما از بخش یا کل سود حاصل از اجرای و پیاده سازی دوره در سازمان برای یک مدت معین، هزینه های تهیه و اجرای دوره را تامین خواهیم کرد.

به عنوان نمونه برای یک دانشگاه که بنا به دلایل مختلف هزینه اولیه برای تهیه دوره های آموزشی تخصیص نیافته است. ما دوره های مورد نیاز دانشگاه را اجرا و تهیه می کنیم و بعد از پیاده سازی دوره و گذر دوره ی مشخص از سود حاصل از جذب دانشجو هزینه های دوره را تامین خواهیم کرد.


چه ضمانت هایی برای اجرای دوره های مشارکتی لازم می باشد؟

بسته به:

  • حجم دوره
  • هزینه اجرای دوره
  • نحوه پرداخت
  • تضمین تعداد و مبلغ فروش هر دوره

در قالب یک قرارداد قرارداد مشارکت جاری خواهد شد.