واحد مشاوره و پياده سازي آموزش مجازي

واحد مشاوره و پياده سازي آموزش مجازي

يک از خدمات متمايز دپارتمان آموزش الکترونيکي شرکت رِگا مشاوه و راه اندازي سيستم آموزش الکترونيکي در سازمان ها،موسسات،دانشگاه هاو شرکت هاي خصوصي و دولتي باشد.

شرکت رِگا با توجه به تجربه و تخصص خود در زمينه هاي زير مشاوره مي دهد:

1) مشاوره طراحي آموزشي الکترونيکي  (E-learning)

2) مشاوره طراحي محتواي آموزشي مناسب  (Content)

3) مشاوره طراحي سناريو آموزش هاي نظري (انساني، فني، علوم پايه) و عملي(کارگاهي، آزمايشگاهي)

4) مشاوره استانداردهاي آموزش الکترونيکي SCORM،AICC،IEEE، IMS، ADL

5) مشاوره در زمينه بسترهاي ارائه محتوا مانند Web Based (Online)،(offline) Computer Based،Mobile Based

6) مشاوره در زمينه تکنيک هاي ارائه متون محتوا مانند Synchronous ، Asynchronous،Icon based،Slid based

7) مشاوره طراحي اهداف و سرفصل هاي آموزشي (Objectives and Topics)

8) مشاوره طراحي ارزشيابي آموزشي (Evaluation)

9) مشاوره روش­هاي مديريت و برگزاري دوره  (Management)

10) مشاوره چگونگي استفاده از فرمت هاي الکترونيک محتوا مانند

Text/Words،Audio،Video Photographs،Animation،Simulations،Presentations/Slide Show،Multimedia و …

11) مشاوره چگونگي تعامل با دانشجويان در يک مدل آموزشي الکترونيک  (Interaction)

12) مشاوره در زمينه همکاري هاي آموزشي داخلي و بين المللي  (Collaboration)

13) مشاوره کيفيت يادگيري  (Quality)